L'objecte del present plec és la urbanització del carrer Jacint Verdaguer i avinguda Generalitat de Tàrrega. La urbanització contempla: - La demolició dels paviments existents. - La retirada dels elements de mobiliari urbà que es troben en l'àmbit de les obres. - La implantació de la xarxa de recollida d'aigües pluvials. - La pavimentació de calçades i voreres. - La reposició dels elements de mobiliari que es van retirar en el procés de preparació i enderroc del paviment actual. El detall de les actuacions proposades es pot consultar a la memòria constructiva del projecte.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 001/2019/7461/I261

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Tàrrega

Publicación en plataforma de contratación: 20/12/2019
Órgano de Contratación Ajuntament de Tàrrega
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 154,864.61€
Valor estimado del contrato 154,864.61€
Tipo de Contrato Obras
Código CPV 45233140 Obras viales.
Lugar de Ejecución España - Lleida
Procedimiento de contratación Abierto simplificado
Fecha fin de presentación de oferta 09/01/2020
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
20/12/2019
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
ANNEX 1.- Declaració responsable.docx
ANNEX 2.- Criteris d'avaluació automàtica.docx
Certificat perfil.pdf
Decret d'Alcaldia incoació Perfil.pdf
PLEC DE CLÀUSULES perfil.pdf
Plec prescripcions tècniques C. Jacint Verdaguer perfil.pdf
Projecte JtVerdaguer+Generalitat-v3signat.pdf
Urbanización
Muebles
Pavimentación
Caminos
Demolición
Trabajos de pintura
Obras viales
Carreteras, autopistas, caminos y calles
No hay legislación relacionada...