L'objecte del contracte és la prestació del servei d'assistència personal per a un nombre de 33 persones amb discapacitat física i en situació de dependència i amb un total màxim de 53.100 hores, dins l'àmbit de Catalunya, pel període comprés des de l'1 de gener de 2023, o des de la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior, fins al 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: BE-2023-44

Departaments i sector públic de la Generalitat de Catalunya>Departament de Drets Socials

Publicación en plataforma de contratación: 25/04/2023
Órgano de Contratación Departament de Drets Socials
Estado de la Licitación Evaluación
Presupuesto base de licitación 984,474.00€
Tipo de Contrato Servicios
Código CPV 85311200 Servicios de bienestar social proporcionados a minusválidos.
Lugar de Ejecución España - Cataluña
Procedimiento de contratación Abierto
Enlace Licitación
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XsFWY5S3FZnnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
24/02/2023
Anuncio de Licitación
DOUE
22/02/2023
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


  • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
DEUC BE-2023-44.pdf
Desglossament costos.pdf
Desglossament costos.pdf
Informe d'esmena amb personal a subrogar.pdf
Informe insuficiencia de mitjans.pdf
Informe insuficiència de mitjans.pdf
Informe no lotitizacio.pdf
Informe no lotitizació.pdf
Informe proposta CA.pdf
PCAP BE-2023-44.pdf
Plec de prescripcions tècniques CA.pdf
Resolució d'aprovació.pdf
Resolució esmena plecs CA.pdf
Asistencia social
No hay legislación relacionada...