La gestió indirecta de l'explotació del servei de bar-restaurant i dinamització al Pícnic de la Vilanoveta al terme municipal de Sant Pere de Ribes, sota la modalitat de concessió, i d'acord amb la descripció i requeriments continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars, per la qual l'empresari explotarà el servei assumint la transferència del risc operacional, de conformitat amb l'establert a l'art. 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

TIEMPO DE LECTURA:

Expediente: 4cs/2020

Entitats municipals de Catalunya>Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Publicación en plataforma de contratación: 09/11/2020
Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Estado de la Licitación Resuelta
Presupuesto base de licitación 303,817.44€
Tipo de Contrato Concesión de servicios
Código CPV 55410000 Servicios de gestión de bares.
Lugar de Ejecución España - Barcelona
Procedimiento de contratación Abierto
Resultado Desierto
Nº de Licitadores Presentados 0
Importe de Adjudicación 0.00€
Enlace Licitación
  • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
09/11/2020
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
14/12/2020
Adjudicación
Perfil del contratante


Bares, restaurantes y cafeterías
Explotación de establecimientos de hostelería
No hay legislación relacionada...