Concursos públicos de Prevención de riesgos

Voces: Prevención de riesgos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Servicio de apoyo y asistencia técnica en el diseño de planes de seguridad y gestión de las instalaciones del Hospital Universitario Cruces Director Gerente España - Bizkaia 29/05/2023 84,097.00€
Servei d?assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per la reforma parcial de la planta baixa pel trasllat del Servei d?hospital de dia i la creació de noves consultes en planta 3 en l?edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral Consorci Sanitari Integral España - Barcelona 29/05/2023 98,798.75€
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres d'adequació del projecte de reforma i ampliació de l'àrea de comunicacions i l'edifici d'accés al Centre Educatiu El Segre. Clau: JVV-08227.A Infraestructures De La Generalitat De Catalunya, Sau España - Lleida 29/05/2023 6,500.00€
Redacción Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la Reforma del Bloque Quirúrgico del Hospital del Bidasoa Director General España - Gipuzkoa 29/05/2023 825,202.60€
Contracte de serveis de direcció d'obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres incloses al projecte "Projecte bàsic i executiu de consolidació del paviment del camí dels darreres del carrer Julià Fuchs" Ajuntament De Monistrol De Montserrat España - Barcelona 29/05/2023 6,652.51€
Servei d?assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacions per la adequació integral de l?adequació dels nous espais destinats a urgències en planta soterrani a l?edifici A del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral Consorci Sanitari Integral España - Barcelona 29/05/2023 138,847.02€
Suministro de una Plataforma y Servicio de Implantación, Explotación y Concienciación en Ciberseguridad para Batera Director General, Presidente, Vicepresidente Del Consejo De Administración O Consejo De Administraci España - País Vasco 26/05/2023 1,440,000.00€
Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, de ejecución y estudio de seguridad y salud para las obras de construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) ?General de Ejército JAVIER VARELA? sita en Córdoba Dirección Económico Financiero De La Dirección General De Infraestructura. Mde España - España 26/05/2023 4,000,000.00€
Contracte mixt d'obra i subministrament del sistema solar fotovoltaic de 80 kWn, en règim autoconsum compartit, a l'Escola Municipal Salvador Llobet de Granollers, i de serveis per a la direcció facultativa de l'obra, amb el següent desglòs per lots: Lot 1: Obra i subministrament dels sistema solar fotovoltaic Lot 2: Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut Ajuntament De Granollers España - Barcelona 26/05/2023 84,696.63€
Servei de Prevenció Aliè de les disciplines preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut, de conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s?aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció a les 25 instal·lacions municipals indicades en els plecs. L?objecte del contracte és la prestació aliè de riscos laborals, en les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la S Ajuntament De Castellar Del Vallès España - Barcelona 26/05/2023 50,447.20€
2200 Resultados