Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Filtros

Ámbito

APLICAR

Organismo: Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Constituirà l'objecte del present contracte, la regulació de la licitació dividida en 3 lots, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA (en endavant EMAVSA), per l'execució de les obres de renovació de les xarxes del carrer Banys de Vilafranca del Penedès i obres de sectorització i d'instal·lació de comptadors de telelectura a Vilobí del Penedès (AV21-003), segons els Plecs i els projectes que es publiquen en l'expedient. Les obres incloses dins la present licitació, basades en els corresponents projectes integrants de l'expedient de contractació, constituint cada projecte u Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 23/12/2021 229,770.00€
Constituirà l'objecte del present plec de clàusules administratives particulars (PCAP) la regulació de la licitació, promoguda per EMAVSA i dividida en dos lots, per a l'execució de les obres de renovació xarxa d'abastament del c/Robí (AVIT19-001) i entre el nucli dels Monjos i el P. I. Casa Nova (AVIT20-002) de Santa Margarita i els Monjos. Segons els plecs de clàusules i projectes adjunts en l'expedient. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 11/02/2021 26/02/2021 77,977.01€
Constitueix l'objecte del contracte la regulació de la licitació, dividida en 15 lots, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA (en endavant EMAVSA), per l'execució de diverses obres de les xarxes d'abastament i sanejament dins el terme municipal de Vilafranca del Penedès, d'acord al plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i als projectes d'execució de cada obra, adjunts en la present licitació. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 02/02/2021 05/03/2021 1,202,680.20€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "Creació de sectors i instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris per a la millora dels control dels balanços hídrics al sistema d'abastament de Pacs del Penedès (AVIT20-008)". Segons els plecs administratius i tècnics i el projecte adjunt a l'expedient. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 14/01/2021 41,312.23€
Constituirà l'objecte del present plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de la licitació dividida en dos lots, per l'execució de les obres de renovació de la xarxa d'abastament al sector de Cal Rondina (AVIT20-005) i renovació/reforç xarxa d'abastament barri de la Serra ¿ Cal Tort (AVIT20-006) de Pacs del Penedès (AV20-006) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 11/11/2020 69,171.46€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "Creació de sectors i instal·lació de sistemes de telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris per a la millora dels control dels balanços hídrics al sistema d'abastament de Pacs del Penedès (AVIT20-008)". Segons els plecs administratius i tècnics i el projecte adjunt a l'expedient. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 20/11/2020 41,312.23€
Constituirà l'objecte del present plec, la regulació de la licitació per a la contractació de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de diverses obres de la xarxa de sanejament i abastament dins el terme municipal de Vilafranca del Penedès (AV19-013), que promou l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU (en endavant EMAVSA), com a òrgan executor de les obres. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 12/12/2019 27,729.94€
Constituirà l'objecte del present contracte, la regulació de la licitació dividida en 8 lots, promoguda per l'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA (en endavant EMAVSA), per l'execució de diverses obres de les xarxes d'abastament i sanejament dins el terme municipal de Vilafranca del Penedès (AV19-013) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 10/12/2019 31/12/2019 824,965.40€
Licitació, dividida en 2 lots, promoguda per EMAVSA, per la contractació del servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut i les tasques de Vigilància Ambiental de les següents obres: - Obres de renovació/reforç de les xarxes d'abastament i sanejament de la plaça de l'oli de Vilafranca del Penedès (AVT2019-004) - Obres de renovació/reforç de la xarxa d'abastament de l'Av. Tarragona, entre el c/Castellet i la rotonda de la carretera N-340 (AVT2020-001) Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 11/05/2020 6,999.35€
Constituirà l'objecte del contracte la regulació de la licitació per a l'execució de les obres de "Renovació/reforç de la xarxa d'abastament de l'Av. Tarragona, entre el c/Castellet i la rotonda de la carretera N-340 (AVT2020-001)", que promou EMAVSA, com a òrgan executor de les obres. Empresa Municipal D'aigües De Vilafranca, Sa España - Barcelona 24/02/2020 61,335.59€
18 Resultados