Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Diputació de Girona

Filtros

Ámbito

APLICAR

Organismo: Diputació de Girona Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte d'aquest contracte és l'execució del projecte d'obres de reforma interior nau de la brigada de Xarxa Viària a Sant Jaume de Llierca. Diputació De Girona España - Girona 05/05/2022 75,996.05€
L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de condicionament, reforç i eixamplament de carretera des del GIP-5142 des del PK 0+110 fins al PK 3+000 de la carretera actual. Diputació De Girona España - Girona 20/06/2022 1,226,987.80€
L'objecte del contracte és el servei de direcció de les obres de condicionament d'un tram de la GIP-5129, de Vilafant a Borrassà amb nou pont sobre el Manol, d'acord amb el plec de Prescripcions Tècniques Diputació De Girona España - Girona 17/06/2022 90,610.00€
L'objecte d'aquest contracte de serveis és la direcció de les obres de condicionament d'un tram de la GI-P-5129, de Vilafant a Borrassà amb nou pont sobre el Manol. Inclou la direcció ambiental i la coordinació de seguretat i salut. Diputació De Girona España - Girona 16/05/2022 90,610.00€
L'objecte és l'execució de la tercera fase de les obres de l'edifici del moll central de l'Estartit com Espai Illes Medes del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, que inclouen tancaments, paviments, revestiments, fusteria, serralleria, instal·lacions i equipament interior per a finalitzar la construcció d'un edifici de nova planta. Diputació De Girona España - Girona 06/05/2022 638,648.44€
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de la memòria valorada Reforma interior nau de la brigada de Xarxa Viària a Sant Joan de les Abadesses aprovada per decret Presidència de data 16 de març de 2021. Diputació De Girona España - Girona 01/09/2021 52,725.18€
L'objecte és Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, projecte aprovat per acord del Ple de la Diputació de Girona de 6 d'agost de 2020. Es projecta la modificació de la rasant de la carretera entre els PK 2+697 i 2+915, per poder col·locar un marc de formigó (OD2) en el PK 2+829, que doni continuïtat al rec esmentat. El terraplè que cal executar provoca que la rasant de la cuneta de la dreta quedi interrompuda i obliga a dissenyar una altra obra de drenatge (OD1) en el PK 2+791 per desguassar la conca dels talussos i de la plataforma de la carreter Diputació De Girona España - Girona 18/09/2020 136,659.61€
Execució de les obres definides en el projecte "Reforma i adequació del museu etnològic del Montseny "La Gabella" d'Arbúcies", projecte aprovat per decret d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Arbúcies de data 30 de gener de 2020. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de l'operació GO03-000062 "Renovació museografies de la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona" dins la qual s'inclou la present licitació. Diputació De Girona España - Girona 02/06/2020 429,423.20€
Contracte d'obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un 50 per cent en la despesa elegible i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra òptica, d'acord amb els projectes aprovats, subjecte a regulació harmonitzada. L'objecte del contracte es divideix en els lots següents: Lot 1. Ampliació de les vies verdes a les comarques gironines i infraestructura de canalització per a la fibra òptica. Actuació 1a: Ampliació de les vie Diputació De Girona España - Girona 28/06/2019 5,375,966.00€
9 Resultados