Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Consell Comarcal del Berguedà

Organismo: Consell Comarcal del Berguedà Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte " Adequació del dipòsit controlat de R.S.U. de la comarca del Berguedà. 11a fase d'explotació. Segellament parcial ", redactat per Xavier Masip i Otzet , enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 8036 Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 28/04/2022 333,848.80€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al Projecte de Millores a la Deixalleria de Berga, per un import de 82.866,43 euros IVA inclòs. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 27/01/2022 68,484.65€
Per acord de Ple de 17 d'octubre de 2018 de 2018 es va acordar aprovar l'expedient de contractació de l'actuació Xalet del Catllaràs inclosa al PO Feder de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL AL BERGUEDÀ amb codi d'operació G003-000782, aprovar la despesa corresponent i aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 12/01/2022 449,465.40€
L'objecte del contracte és el disseny, construcció i instal¿lació de les àrees tancades previstes en els municipis on s'implantarà el sistema de recollida de residus del porta a porta. L'objecte del contracte inclou la prestació del servei del disseny i obra i subministrament dels elements necessaris per la seva execució. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 02/12/2021 473,173.16€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres de la memòria valorada dels treballs d'arranjament del Castell de Sant Ferran, redactada per l'arquitecte Joan Sarlat Ribas. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 04/11/2021 66,497.41€
És objecte d'aquest contracte l'execució dels diferents elements en el Teatre de Viladomiu Nou que consistiran en: - Formalització de tots els tancaments exteriors de l'edifici i els seus acabats. - Execució de les divisòries dels espais interiors de l'edifici. - Acabats interiors de tot l'edifici: paraments verticals, sostre i paviments. - Execució de les instal·lacions bàsiques de l'edifici, com són sanejament, aigua potable, climatització, renovació d'aire, electricitat, enllumenat, contra incendis i seguretat. - Execució de l'escenari. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 02/11/2021 644,276.20€
La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l'execució de les obres de millores i reformes paisatgístiques als jardins de la Colònia de Cal Pons a Puig-Reig en un àmbit de 30.500 m2, la major part coberta de bosc i antics espais enjardinats, que consisteixen en: els treballs de desbrossada de vegetació arbustiva, tala selectiva d'arbrat i eliminació d'espècies invasores; la millora dels camins existents de consolidació del ferm dels corriols, asfaltat del camí d'accés i creació d'una petita placeta com a aparcament; i el subministrament i instal·lació de mobiliari (bancs i jocs infa Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 02/09/2021 55,507.31€
L'objecte del contracte és l'execució del projecte executiu d'estabilització i sosteniment de sectors varis de la mina de petroli de Riutort, situada a la localitat de Guardiola de Berguedà, degut a despreniments diversos de pedra en parets i sostre. Aquest comporta la realització d'actuacions tant a l'interior de sosteniment i estabilització de parets i sostres com a l'exterior de la mina de desbrossada i sosteniment de possibles despreniments per dotar de seguretat a les visites culturals i turístiques. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 03/03/2021 48,821.00€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al Projecte de creació de zones d'estacionament i serveis per a autocaravanes als municipi de Gironella i Puig-reig i Gironella, per un import de 129.615,84 euros IVA inclòs, compost pels següents subprojectes: ¿Creació d'un Espai per Autocaravanes i un Aparcament Públic al municipi de Gironella. ¿Creació de la Zona de Serveis per a l'Estacionament d'Autocaravanes al municipi de Puig-reig. Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 01/08/2020 27/08/2020 107,120.53€
L'objecte del present contracte és el d'adequar la segona planta de l'edifici del Museu de l'Art del Bolet del municipi de Montmajor. Aquests treballs comprenen: ¿ Instal·lació d'un ascensor que comuniqui les dues plantes de l'edifici ¿ Adequació interior de tota una planta de 110 m2 de superfície construïda. L'objectiu final és, a part d'assegurar els requeriments de seguretat estructural, millorar els d'estalvi energètic i salubritat, millorar, també, les condicions d'accessibilitat. La present licitació d'obres per procediment obert forma part i està finançat en part pel Projecte PO FEDER 2 Consell Comarcal Del Berguedà España - Cataluña 16/06/2020 14/07/2020 83,940.39€
10 Resultados