Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Barcelona de Serveis Municipals SA

Organismo: Barcelona de Serveis Municipals SA Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres relatives al projecte d'adequació de la porta ubicada a l'accés del Carmel del Park Güell Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 17/05/2022 84,160.94€
Construcció de cinc (5) rampes noves per sortides d'emergència al Palau Sant Jordi Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 16/05/2022 7,935.98€
L'objecte del present contracte és la contractació de les obres de substitució d'un transformador sec de 630 kVAs de potencia instal·lat en el quadrant A del Palau Sant Jordi dins de l'acord marc per obres de conservació, manteniment i millora de les instal·lacions del conjunt de dependències del grup BSM: en lot 1 b de l'Anella Olímpica. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 11/05/2022 30,000.00€
Contracte relatiu a l'execució de les Obres relatives al Projecte Executiu per a l'enderroc de l'edifici Aquarama del Zoo de Barcelona. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 22/04/2022 511,823.00€
L'objecte de la present contractació és la instal·lació de controls d'accessos de vehicles i d'aforament de visitants a la Zona Monumental i de vigilància del patrimoni a la zona central del Park Güell. D'aquesta forma, s'instal·laran un total de nou accessos a la Zona Monumental que consisteixen en: i. Pilones de seguretat per tal d'evitar l'entrada de vehicles incontrolats a la Zona Monumental del Park Güell amb sistema de videovigilància pel suport als sistemes de control d'accés a distància. ii. Elements de comptatge de visitants (càmeres tèrmiques). Per altra banda, a la zona central del Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 20/04/2022 953,485.10€
L'objecte del present contracte és la contractació de les obres de substitució d'una canonada de subministrament de distribució d'aigua freda situada a la cota de Galeries del VTC a la ET2AO de l'Anella Olímpica, d'acord a allò establert al plec de prescripcions tècniques. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 11/04/2022 33,000.00€
Obres relatives al projecte executiu de millora de la instal·lació de les peixeres i adequació de l'espai quarantena del Zoo de Barcelona Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 23/03/2022 137,134.30€
L'objecte del contracte consisteix en la millora de la urbanització dels entorns de la parada d'autobús 1223 al carrer Ramiro de Maeztu cantonada carretera del Carmel de Barcelona. En concret, el Projecte preveu realitzar un eixamplament de la vorera en el punt on es troba la carretera del Carmel i el Carrer Ramiro de Maeztu, que permetrà la instal·lació d'una parada d'autobús amb marquesina i Punt d'informació al usuari. Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 03/03/2022 221,853.72€
L'objecte d'aquestes obres correspon a l'execució del projecte executiu per les "Actuacions de Millores a la Instal·lació dels Orangutans del Zoo de Barcelona". En concret, es tracta d'executar les obres de referència per tal de resoldre les patologies i disfuncions a la instal·lació dels Orangutans del Zoo de Barcelona, indicades en el Dictamen Tècnic realitzat prèviament i en el projecte executiu, on també s'han desenvolupat les solucions tècniques, sobre tot el referent a resoldre les patologies a xapes de façana i vidres. A l'hora, s'aprofitarà per millorar aspectes de funcionalitat i oper Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 25/01/2022 559,012.30€
L'objecte del present procediment de licitació és l'homologació de proveïdors per dur a terme les obres de conservació, manteniment i millora de les instal·lacions del conjunt de dependències del Grup BSM, que està format per Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) i Cementiris de Barcelona, SA (CBSA). Barcelona De Serveis Municipals Sa España - Barcelona 25/01/2022 1,653,600.00€
51 Resultados