Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Terrassa

Organismo: Ajuntament de Terrassa Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Obres de retirada de sediments de la riera del Palau a l'alçada de l'av. Abat Marcet Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 02/08/2019 30/08/2019 119,866.34€
Obres descrites en la "Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2019)" L'objecte d'aquesta memòria és definir les actuacions necessàries per dur a terme les reposicions i millores a les següents instal·lacions: - Sistema de Terrassa (Amposta, Montsià, Guinea, Tanzània i Zamora) - Sistema Cadernera - Sistema Font del Ferro - Sistema Torrent del salt - Sistema Mas Bellver - Sistema Font de l'Espardenyera Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 10/06/2019 100,729.62€
Serveis de neteja, manteniment (podes, desbrossades, tancaments, reparació de panys, canonades d'aigua, portes, pintura, etc.) i millora (plantacions, obres de bioenginyeria, etc.) de l'entorn natural de Terrassa i de les instal.lacions municipals que són responsabilitat de Medi Natural Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 01/02/2019 366,278.75€
Obres descrites en el "Projecte executiu de rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill - Fase 1". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sostenible (IFS1-57-18). L'objecte del present contracte és el de definir i valorar econòmicament les actuacions de rehabilitació per a la conservació dels diferents elements const Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 20/11/2018 206,611.61€
Obres descrites en la "Memòria valorada per a la rehabilitació dels sostres del soterrani de la casa Alegre de Sagrera". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-56-18). L'objecte del present contracte és definir les actuacions necessàries per a la rehabilitació dels sostres del soterrani de la casa Alegre de S Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 20/11/2018 04/12/2018 49,585.38€
Obres descrites en la "Memòria valorada de condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de la Maurina". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-39-18). L'objecte del present contracte és definir les actuacions necessàries per el condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de la Maurina, d'aqueste Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 23/10/2018 07/11/2018 68,758.58€
Obres descrites en el "Projecte de millora de les condicions per l'ús i manteniment de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere". D'acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPS), modificat per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector públic, la contractació d'aquestes obres es considera una inversió financerament sotenible (IFS1-61-18). L'objecte del present contracte és millorar les condicions d'ús definides per a la inspecció del Consell Comarcal en els espais Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 30/10/2018 21/11/2018 107,044.31€
L'objecte del contracte el constitueix els serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del "Projecte constructiu d'obertura i millora de la urbanització de la xarxa de passatges" i del "Projecte d'urbanització del carrer Velázquez entre els carrers Dom Bosco i Ronda de Ponent", en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina. Es es subdivideix en dos lots, un per cada obra de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: - LOT 1: Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres incloses al Projecte constructiu Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 21/06/2018 22,727.27€
Execució de les obres contingudes en el "Projecte modificat d'equipament cívic Plaça de La Maurina i carrers de Felip II i de Franc Comtat" Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 18/09/2018 2,931,118.50€
Subministrament de ciment pòrtland, per a les obres de manteniment de l'espai públic, que realitza el personal del Servei de Gestió de l'Espai Públic (GEP). Ajuntament De Terrassa España - Barcelona 23/02/2018 14,175.00€
15 Resultados