Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres de reforç del mur de contenció del carrer Montardit ¿ Parc de la Bòbila, de conformitat amb el Projecte bàsic i executiu redactat per Josep Maria Masanés Meseguer, col·legiat número 7953/7 Ajuntament De Sant Sadurní D'anoia España - Barcelona 07/03/2022 73,481.97€
Aquestes obres representen una primera fase d'un projecte que pretén endegar una rehabilitació integral del pavelló, actualitzant la seva funcionalitat i la totalitat dels seus sistemes per tal de garantir les seves condicions adequades d'ús i seguretat d'acord amb la normativa vigent. Aquesta primera fase consisteixen en arreglar els importants problemes funcionals i d'accessibilitat que presenta l'equipament. I per altra banda, donar solució a algunes patologies estructurals i a les deficiències tant en els elements de distribució interior, com en revestiments i tancaments exteriors. També r Ajuntament De Sant Sadurní D'anoia España - Barcelona 25/04/2020 454,543.30€
Obres de primera urbanització del Passatge Santa Eulàlia. Actualment el vial està sense urbanitzar, amb els serveis de baixa tensió i telefonia aèria, i els serveis de xarxa d'aigua i sanejament. No disposa de pavimentació tret de trams irregularment pavimentats en precari estat i deficient conservació. La superfície afectada per l'execució de les obres anteriorment delimitades és de 725,44 m², amb un passatge d'uns 70 m de longitud i 5 m d'amplada, i un tram del carrer Vilarnau de 25 metres i 14 m d'amplada, d'acord amb el projecte tècnic aprovat. Ajuntament De Sant Sadurní D'anoia España - Barcelona 21/01/2020 114,302.03€
És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per a l'execució de les obres de d'implantació de l'arxiu municipal i l'escola d'adults al Centre Cultural Plaça Nova, de conformitat amb el Projecte executiu redactat per Taller 9S Arquitectes SCP, i conforme a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Ajuntament De Sant Sadurní D'anoia España - Barcelona 10/12/2019 513,496.28€
Execució de les obres de la campanya Reasfaltats 2018, i la reparació de flonjalls per resoldre el dèficit de qualitat i deteriorament de la pavimentacio en alguns emplaçaments del nucli urbà, de conformitat amb el projecte redactat per Serveis Tècnics municipals. Ajuntament De Sant Sadurní D'anoia España - Barcelona 19/10/2018 156,961.60€
5 Resultados