Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Riells i Viabrea

Organismo: Ajuntament de Riells i Viabrea Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Execució de les obres relatives a Fase 1, D1 i D2, compresa en el projecte modificat d'obres d'urbanització de Can Salvà 2a Fase (Ordenació Riells i Viabrea), comprenen, a grans trets, les següents actuacions: la xarxa d'enllumenat públic, la xarxa de fibra òptica, la remodelació i pavimentació de les voreres i a actuacions en la xarxa de sanejament per afectacions produïdes. Ajuntament De Riells I Viabrea España - Cataluña 02/12/2019 09/03/2020 2,066,010.20€
L'actuació objecte de la present licitació consisteix en la substitució de la totalitat d'elements que integren la xarxa de distribució d'aigua potable ¿obra hidràulica¿, d'acord amb el PROJECTE D'URBANITZACIÓ MODIFICAT CAN SALVÀ 2a. FASE Ajuntament De Riells I Viabrea España - Cataluña 16/12/2019 379,130.72€
obres consistents en la instal·lació i substitució de diversos trams de canonada i altres millores en la xarxa de distribució d'aigua del nucli de Can Salvà. Ajuntament De Riells I Viabrea España - Cataluña 02/07/2019 88,117.78€
Obres consistents en la reparació en la capa del ferm amb presència de sots i esquarterament del paviment existent en carrers del nucli de Junior Park, per tal d'aconseguir una continuïtat en el seu acabat, amb formació d'una capa de rodadura de barreja bituminosa en calent. Ajuntament De Riells I Viabrea España - Cataluña 14/03/2019 247,823.77€
Execució de les obres consistents en la reparació en la capa del ferm amb presència de sots i esquarterament del paviment existent en carrers dels nuclis de Can Plana i Junior Park, per tal d'aconseguir una continuïtat en el seu acabat, amb formació d'una capa de rodadura de barreja bituminosa en calent, d'acord amb l'Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s'aprova la norma 6.3-IC: "Rehabilitació de ferms". Ajuntament De Riells I Viabrea España - Cataluña 18/05/2018 173,521.83€
5 Resultados