Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Puigcerdà

Organismo: Ajuntament de Puigcerdà Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La realització de les tasques necessàries per tal de poder avançar amb les obres de condicionament i futura obertura al públic del túnel situat sota el Passeig Deu d'Abril, donant continuïtat a un seguit d'actuacions destinades a fer visitables l'entramat d'estructures subterrànies que transcorren pel subsòl de la vila. Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 07/03/2022 13,685.00€
El projecte de mobiliari i de senyalització s'ha redactat d'acord amb el projecte d'ampliació de la biblioteca de Puigcerdà 2a fase redactat el juliol de 2018. Aquest projecte de mobiliari i senyalització és independent al d'obra per tal de facilitar la seva contractació un cop hagin estat finalitzades les obres de dita ampliació. Pel mateix motiu, dins del projecte s'ha separat l'apartat de mobiliari i el de senyalització. En aquest document s'especifica de manera genèrica el mobiliari i la senyalització, que s'acabarà de definir amb l'empresa adjudicatària de cada apartat. Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 20/01/2022 128,214.66€
Un cop finalitzades les obres de la Fase I, (Cimentació i murs de contenció), es vol continuar amb la execució del projecte de construcció de l'edifici d'úsos múltiples amb les obres previstes a la Fase II de l'esmentat projecte. Es tracta de la realització de les obres necessàries per portar a terme la segona fase de construcció d'un edifici d'usos múltiples, que correspondrà a l'execució de l'estructura de la planta semisoterrani, i el corresponent forjat sostre conformat per llosa massissa, del futur edifici que es preveu construir  Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 29/12/2020 274,022.12€
Les actuacions plantejades s'han projectat per tal de millorar la vessant funcional del carrer, sobre tot pel que fa a la millora de l'espai per a vianants. Per aquest motiu s'eliminaran les dues voreres d'amplada insuficient, ies crearà una plataforma amb un solnivell jugant únicament amb els paviments per a diferenciar la zona rodada de la zona apte per a vianants. Pel que fa a serveis afectats, es substituirà únicament un tram de 10 ml de la xarxa de clavegueram, minimitzant així les constants filtracions que provoca el mal estat de la canonada de formigó en aquest tram Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 19/07/2018 20/07/2018 51,076.39€
Aprovat el text refós del projecte d'obres, es volen realitzar els treballs necessàris per tal de reformar un espai de 261 m2, on actualment hi ha una cuina en desús, per tal que aquesta sigui degudament adequada per al futur cicle formatiu de "cuina i serveis" que s'oferirà el prroper curs a l'Institut Pere Borrell. Ajuntament De Puigcerdà España - Cataluña 18/07/2018 01/08/2018 61,998.54€
5 Resultados