Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament del Prat de Llobregat

Organismo: Ajuntament del Prat de Llobregat Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte de la contractació és la realització de les obres compreses en el projecte d'obres d'arranajment del sistema de reg de la zona d'horts lúdics al Camí de la Bunyola als efectes de dotar aquest equipament d'un sistema eficient alimentat per la nova xarxa d'aigua depurada prevista a partir del dipòsit de l'anti-DSU. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 07/11/2019 28/11/2019 137,321.52€
La realització de les obres compreses en el projecte d'obres de creació d'una xarxa de subministrament d'aigua de reg per als horts lúdics i socials amb la finalitat d'utilitzar l'aigua disponible al dipòsit que s'utilitza per a la neteja dels tancs anti-DSU amb destinació al reg. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 12/04/2019 117,683.29€
Té com a objectiu la millora del confort climàtic dels usuaris de la plaça del Cementiri Vell, per tal de resoldre aquest requeriment s'ha projectat una estructura metàl¿lica recolzada en 4 pilars i sustentadora d'uns panells de filat de vímet que aporta una ombra d'aparença natural a més de 200 mts 2 de la plaça. A causa de la dificultat de realitzar la coberta de vímet tal com s'ha projectat i per tal d'aconseguir la qualitat que es demana, diu resumidament el projecte que és imprescindible que el vímet sigui originari de la península Ibèrica, tingui les característiques físiques i s'obting Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 19/03/2019 08/04/2019 165,289.27€
L'objecte del contracte és l'execució del "Projecte de reordenació dels Jardins Joan Salvat Papasseit". El seu contingut, de manera resumida, abasta: La remodelació dels límits de la plaça per tal de millorar l'accessibilitat, permeabilitat i circulacions tant al voltant com a l'interior de la mateixa, guanyant espai per als vianants. Modificar les zones de sauló, l'arbrat, nou estany d'aigua adaptat a la nova configuració de la plaça, lluminàries tipus led i xarxa de clavegueram. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 13/06/2018 976,613.94€
L'objecte del contracte és la transformació i millora de l'estat actual dels jardins, sense modificar substancialment les seves prestacions, però ajustant-les a les noves necessitats i usos. Es contempla canvi de paviments, increment d'arbrat i arbustiva, col¿locació de mobiliari urbà, la instal¿lació de noves xarxes de serveis i millora de l'eficiència energètica. Es defineixen zones de pas i estada dels vianants i veïns, millorant l'accessibilitat, afavorint la connectivitat i assolint un espai acollidor incrementant la tranquil¿litat dels veïns. També inclou la naturalització i estabilitza Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 29/11/2018 19/12/2018 502,699.10€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en la documentació tècnica "Obres de conservació i manteniment dels tancaments d'alumini en el Centre Especial de Treball Fundació Rubricatus". La documentació inclou les necessitats administratives que cal satisfer, als efectes del que es disposa a l'article 28 de la LCSP. L'objecte del contracte és la renovació de totes les fusteries existents per unes que milloraran l'eficiència energètica, acústica i de seguretat de l'edifici. També es millorarà l'ús de les finestres en quant a manteniment i neteja. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 07/03/2019 01/04/2019 124,940.32€
L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en la documentació tècnica preparada per a l'execució de les obres de conservació i manteniment de les sales de calderes i distribució ACS ubicades a l'Escola Bressol Sol Solet i als vestidors de la pista poliesportiva Xavier Marcilla del CEM Fondo d'en Peixo amb 2 lots, que inclou les necessitats administratives que cal satisfer. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 30/05/2018 95,516.48€
Obres de renovació de voreres als Jardins de la Pau. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 02/08/2018 79,747.59€
L'objecte del contracte és la projecció del carril bici del carrer del Coronel Sanfeliu des de l'avinguda de la Verge de Montserrat fins a l'avinguda de l'Onze de Setembre. La solució adoptada consisteix en dos carrils bici monodireccionals, protegits amb traçat per la calçada, a banda i banda de la mitjana del carrer. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 10/01/2017 70,003.41€
L'objectiu del contacte és el de donar continuïtat al carrer de la Carretera de la Platja entre el camí de Cal Silet i el camí del Canal de transvasament per tal de connectar el carrer de la Carretera de la Platja amb tota la seva secció viària completa de vianants, bicicletes i trànsit rodat. Ajuntament Del Prat De Llobregat España - Barcelona 15/06/2018 737,691.30€
12 Resultados