Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Deltebre

Organismo: Ajuntament de Deltebre Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contractació administrativa obres referents al projecte d'urbanització del sector UA3 de la Zona Industrial de Deltebre que té per objecte la definició de les obres d'urbanització pendents necessàries per tal de es pugui dotar de més sòl industrial al municipi de Deltebre als efectes de que es puguin implantar noves industries i reubicar les industries molestes del cas urbà en zones més adequades, el qual ha estat exposat al Butlletí Oficial de la Província CVE 2021-05589 de data 16 de juny de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 8435 de data 16 de juny de 2021, al setmana Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 20/01/2022 296,266.16€
obres referents al projecte executiu "d'ampliació de les xarxes de sanejament i aigua potable del carrer Riu Ebre del TM de Deltebre" Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 23/12/2021 56,897.94€
obres urbanització Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 26/11/2021 264,100.44€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "d'urbanització del carrer Club Nàutic del TM de Deltebre", redactat per l'enginyeria Albacar Enginyers, SL, el qual ha estat exposat al Butlletí Oficial de la Província, CVE 2021-04381 de 21 de maig de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8413 de data 19 de maig de 2021, a l'Ebre de data 21 de maig de 2021 i el qual resta pendent d'aprovació definitiva. Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 26/11/2021 352,092.44€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "PROJECTE PER LA REFORMA DE LA PISCINA EXTERIOR DEL COMPLEX ESPORTIU DELTEBRE", redactat per l'Enginyer Tècnic Industrial.- Joan Gabriel Talarn Maig Col·legiat nº 14430-T (ENATE Enginyeria, SLP) el qual ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 04/12/2019. Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 12/12/2019 213,961.53€
Contracte d'obres "Projecte Arranjament del C. Emperador Carles V" Ajuntament De Deltebre España - Tarragona 09/04/2018 195,868.00€
6 Resultados