Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Ajuntament de Berga

Filtros

Ámbito

Tipo Contrato

APLICAR

Organismo: Ajuntament de Berga Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és executar les obres de reforç del paviment asfàltic de la calçada dels vials principals del Polígon d'activitats econòmiques de la Valldan en trams de vial que presenten quartejat del paviment, assentaments, disgregació de la capa de paviment asfàltic per desgast del lligant bituminós o desgast de la capa superficial, així com el sanejament de flonjalls apareguts en zones localitzades, que requereixen la substitució de la secció estructural del ferm. També es preveu la formació d'un pas de vianants elevat a la carretera de Solsona, a l'extrem sud-est del polígon per t Ajuntament De Berga España - Cataluña 03/03/2020 75,815.80€
L'objecte del contracte, de conformitat amb la projecte tècnic és executar les obres necessàries dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector necessaris a la Rasa dels Molins en la part exterior de l'àmbit del PAU 05, amb la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies de l'Ajuntament en clavegueram. Així mateix , té com a finalitat oferir nous llocs de treballs a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral per l'execució d'aquesta obra Ajuntament De Berga España - Cataluña 21/02/2020 31/05/2020 168,479.19€
L'objecte del contracte és la recuperació del fortí de la Serra de la Petita i adequació del camí d'accés promovent el foment del cicle de vida en el camí d'accés i de la suficiència energètica amb la instal¿lació de captadors d'energia solar per a alimentar la instal¿lació d'il¿luminació. Ajuntament De Berga España - Cataluña 12/08/2019 12/09/2019 180,076.72€
L'objecte del contracte és aconseguir la millora de la xarxa viària del terme municipal, mitjançant l'execució de les actuacions necessàries per tal d'adequar els ferms de la xarxa viària de la ciutat de Berga a un estat correcte i idoni d'ús, pretenent en la serva fase de producció reduir el nombre d'emissions a l'atmosfera. Aquestes actuacions són obres de manteniment del sistema viari de Berga pel seu deteriorament pel transcurs dels temps i el seu ús normal per a trànsit de vehicles. Les necessitats públiques a satisfer amb l'arranjament de diversos trams del paviment asfàltic és el manten Ajuntament De Berga España - Cataluña 13/03/2019 09/04/2019 289,136.97€
4 Resultados