Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista a l'epígraf amb el Codi C1.038 del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) aprovat mitjançant Decret 1/2017 de 3 de gener. El sistema de sanejament de Maçanet de la Selva depura les aigües residuals del municipi de Maçanet de la Selva, el nucli el Molí, i els polígons industrials de Puigtió, Can Roure i la Torderola. A l'actualitat, l'Estació Depuradora Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 18/09/2019 04/11/2019 5,753,593.50€
Aquest contracte s'ha tipificat de mixt segons l'establert a l'article 18 de la LCSP atès que conté prestacions corresponents al contracte d'obres i al de serveis (proves de funcionament i l'explotació de la planta durant l'any de garantia), essent les prestacions relatives a l'execució de l'obra les de caràcter principal. L'objecte del contracte és l'execució de les obres amb posterior explotació durant l'any de garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. El termini màxim del contracte és el resultat de la suma del termini d'execució de les obres (10 Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 30/07/2019 16/09/2019 2,279,496.50€
L'objecte del contracte és la redacció del projecte i l'execució de les obres corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista a l'epígraf amb Codi. C1.068 del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) aprovat mitjançant Decret 1/2017 de 3 de gener. Les obres consisteixen en l'ampliació i remodelació de l'EDAR de Rubí implementant 1 nova línia de tractament biològic per assolir una capacitat nominal total de 27.500 m3/dia. El detall tècnic de l'obra es d Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 02/08/2019 16/09/2019 5,912,525.50€
L'objecte del contracte és la redacció del projecte i l'execució de les obres amb posterior explotació durant l'any de garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista en el Plan Hidrológico del Ebro (2015-2021), apartat A1 "Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas de la Comunidad Autónoma de Cataluña". Els municipis d'Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida es troben a les proximitats del municipi de Lleida. Ambdós municipis tenen una estructura molt similar tant pel que fa a l'extensió Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 24/05/2019 03/09/2019
L'objecte del present document és establir les condicions que regiran els treballs del contracte OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ITINERARIS INTERNS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PRESA DE FOIX: ¿ Regularització de zona de treball davant casa d'administració ¿ Jardí inclinat. ¿ Parada del costat del canal de reg. ¿ Nou accés per la zona lateral al costat de la canalització de desguàs de fons ¿ Camí d'accés a la vàlvula de seguretat ¿ Escales amples. ¿ Zona darrere caseta compressor. ¿ Drenatge longitudinal de la carretera ¿ Parades dels voltants de la caseta dels grups electrògens i enllaç amb el nou a Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 19/07/2019 10/09/2019 71,033.99€
Lot 1:Direcció de projecte i d'obra de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i col·lectors en alta d'Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida. TM Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida. Comarca de Segrià. Lot 2:Coordinació de seguretat i salut de les obres de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i col·lectors en alta d'Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida. TM Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida. Comarca de Segrià. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 29/07/2019 03/09/2019 168,154.27€
El 16 de febrer de 2018, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, ACA) va resoldre aprovar el Projecte constructiu de les obres pendents d'executar de millora dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar. Aquestes obres corresponen a les que van quedar pendents d'executar en el marc del contracte de Millores dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar, que tenia per objecte evitar abocaments a les platges i vessats al mar de les aigües residuals. El detall tècnic de l'obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 03/06/2019 745,373.90€
L'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) del municipi del Pla de Santa Maria està situada al sud del nucli urbà, dins del Polígon Industrial d'aquest municipi, concretament al carrer de l'Oreneta amb accés des de la C37 o la TV-2004. La planta actual té un cabal de disseny de 375 m3/dia per a una població equivalent de 3.125 habitants. El creixement de població que ha sofert el municipi i les expectatives de creixement, així com la connexió al clavegueram municipal de les aigües del seu polígon, comporten un augment considerable del cabal d'arribada a l'EDAR que fa necessària la seva amp Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 03/06/2019 1,242,157.40€
Aquest contracte s'ha tipificat de mixt segons l'establert a l'article 18 de la LCSP atès que conté prestacions corresponents al contracte d'obres i al de serveis (explotació). La contractació conjunta de l'execució de l'obra juntament amb la contractació de l'explotació ve donada per la necessitat d'assegurar el correcte funcionament de la planta, no només en fase de proves, sinó en condicions normals d'operativitat durant un cicle anual que inclogui qualsevulla incidència o eventualitat ordinària abans de contractar el servei d'explotació definitiu amb total garantia i abans de traspassar Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 30/04/2019 628,778.70€
Lot 1:"Direcció d'obra de les obres de la rehabilitació dels blindatges de les 4 vàlvules de servei dels desguassos de fons i els seus conductes, de l'adducció del grup de desguassos de fons marge dreta i de la xarxa de drenatge de la Presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca d'Osona" Lot 2:Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de la rehabilitació dels blindatges de les 4 vàlvules de servei dels desguassos de fons i els seus conductes, de l'adducció del grup de desguassos de fons marge dreta i de la xarxa de drenatge de la Presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca d'Osona" Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 19/12/2018 98,060.26€
20 Resultados