Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 07/07/2020 585,058.00€
Obres de substitució de les vàlvules dels conductes d'aireació dels desguassos de fons i modificació del grup oleohidraùlic portàtil de la presa de Siurana Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 10/08/2020 08/09/2020 25,231.67€
Obres de muntatge, substitució i reparació d'elements elèctrics de les preses i les instal.lacions annexes de Sant Ponç i la Llosa del Cavall Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 10/08/2020 08/09/2020 51,797.86€
Servei de mudances per als moviments i trasllats posteriors a l'execució de les obres de l'edifici de provença 260 Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 10/08/2020 08/09/2020 34,960.74€
L'objecte d'aquesta actuació consisteix en executar les obres necessàries d'ampliació de l'actual estació depuradora d'aigües residuals de Riudellots de la Selva amb la finalitat d'assolir els següents objectius: - Adaptar la capacitat de tractament de la planta a les previsions de creixement de la zona, adequant-se a les necessitats actuals i futures del municipi. - Actualitzar tecnològicament la planta i adaptar el dimensionament de la mateixa per a garantir una aigua tractada sense nutrients, per tal d'assolir els requeriments legals establerts per la Directiva 91/271/CEE. El detall tècni Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 28/01/2020 5,118,746.00€
La necessitat de portar a terme aquestes obres ve donada per l'increment de població dels municipis de Cassà i Llagostera que requereix augmentar la capacitat de la seva estació depuradora per poder assolir un bon sanejament de les seves aigües residuals. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Girona 16/01/2020 4,188,865.50€
L'ACA va executar l'estació depuradora d'aigües residuals i els col·lectors en alta d'Alfara de Carles. Havent constatat una anomalia en un dels trams del col·lector realitzat (ramal 1), fet que suposa no poder posar en funcionament aquest ramal i, conseqüentment, no poder recollir les aigües residuals d'una part important del municipi d'Alfara de Carles, es fa necessari executar les obres objecte d'aquest informe a fi i efecte de poder recollir aquestes aigües residuals i que puguin ser depurades. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constr Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 11/05/2020 234,786.89€
Aquest contracte s'ha tipificat de mixt segons l'establert a l'article 18 de la LCSP atès que conté prestacions corresponents al contracte d'obres i al de serveis, essent les prestacions relatives a l'execució de l'obra les de caràcter principal. La necessitat a cobrir amb aquesta contractació és disposar d'una òptima depuració de les aigües residuals als termes municipals de Torrefarrera i Torre-Serona. A aquests efectes, l'objecte del contracte plantejat és l'execució de les obres per a dur a terme la construcció dels elements necessaris per a la depuració de les aigües residuals del sistem Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 05/11/2019 4,912,604.00€
Aquest contracte s'ha tipificat de mixt segons l'establert a l'article 18 de la LCSP atès que conté prestacions corresponents al contracte d'obres i al de serveis, essent les prestacions relatives a l'execució de l'obra les de caràcter principal. La necessitat a cobrir amb aquesta contractació és disposar d'una òptima depuració de les aigües residuals als termes municipals de Vilanova de Segrià i Benavent de Segrià. A aquests efectes, l'objecte del contracte plantejat és l'execució de les obres per a dur a terme la construcció dels elements necessaris per a la depuració de les aigües residual Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 05/11/2019 4,478,699.00€
Obres de serralleria relacionades amb la prevenció de riscos laborals a la presa de Siurana, de reforma dels wc públics a la Baells i de substitució de les bombes d'esgotament a Sant Ponç Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 10/02/2020 27/02/2020 63,392.20€
99 Resultados