Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta licitació és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades al nucli de La Creueta mitjançant l'execució de les obres de connexió de la xarxa de sanejament d'aquest nucli al sistema de sanejament de Quart. D'aquesta manera, les aigües residuals generades seran tractades a la depuradora de Quart Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Girona 27/04/2022 271,978.50€
L'objecte del contracte és la redacció del projecte i l'execució de les obres corresponents a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. En concret, l'actuació objecte d'aquest informe està prevista a l'epígraf amb el Codi C1.020 Ampliació EDAR de Calafell del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) aprovat mitjançant Decret 1/2017 de 3 de gener. L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Calafell dona servei a una població amb una alta estacionalitat. Aquest fet provoca que opera per sota de la seva capacitat dur Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 25/04/2022 6,645,773.00€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades als nuclis de Puigpelat, la Sínia, les Bovers i els Arcs. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu que està a disposició dels licitadors. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 09/02/2022 2,469,465.80€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals del municipi de Caseres mitjançant la contractació de la redacció d'un projecte constructiu que permeti la posterior execució de les obres de sanejament i depuració d'aquest municipi. El detall tècnic, el pressupost i les necessitats del projecte es defineixen amb detall i precisió en el corresponent Plec de Prescripcions Tècniques particulars. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 23/12/2021 80,024.96€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades al municipi de Sant Llorenç d'Hortons. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu que està a disposició dels licitadors Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 21/12/2021 2,753,320.20€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades al municipi d'Alcover mitjançant l'ampliació i remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals existent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 21/12/2021 3,016,875.20€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és la correcta depuració de l'aigua residual generada al nucli de Can Carbonell al terme municipal de Caldes de Malavella mitjançant l'acabament i posada en servei tant del col·lector, per garantir-ne el funcionament hidràulic, com del propi tractament, que haurà de poder fer front a les càrregues contaminants i als cabals actuals. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu que està a disposició dels licitadors. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 21/12/2021 1,760,637.90€
La necessitat de contractar aquesta actuació ve donada per l'obligació de l'ACA d'executar les obres de reparació dels endegaments de la riera de Palau i el torrent de Vallparadís de Terrassa, un cop redactat i aprovat el projecte, per tal de donar compliment a la sentencia núm. 572, de 20 de juny de 2018, de la secció tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 17/12/2021 579,961.10€
La necessitat a satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades en el municipi de Vallmoll mitjançant la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals i d'uns col·lectors en alta. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu que està a disposició dels licitadors. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 29/11/2021 3,003,445.20€
La necessitat a satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades en el municipi de Cabacés mitjançant la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals i d'uns col·lectors en alta. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 29/11/2021 1,886,018.10€
121 Resultados