Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El gener de 2020 es va redactar el Projecte constructiu d'adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Garcia (Ribera d'Ebre), clau LSA.01448/01.P. El projecte defineix tots els elements d'obra civil, equips i instal·lacions que han de permetre assegurar el tractament dels cabals d'aigua residual generats al nucli de Garcia del municipi de Garcia Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 28/01/2021 25/02/2021 399,885.72€
El sistema de sanejament de Rosselló depura les aigües residuals del municipi i rep i tracta part de les aigües procedents del reg dels camps de la zona. A l'actualitat, l'EDAR de Rosselló pateix una saturació important en relació al cabal d'entrada i degut a l'obsolescència d'algunes de les instal·lacions. Aquests fets justifiquen la contractació de les obres per a reposar els decantadors i remodelar la planta, a fi i efecte de disposar d'un bon sanejament del municipi. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 14/12/2020 29/01/2021 768,737.75€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres amb posterior explotació durant l'any de garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 26/10/2020 5,776,221.50€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 23/10/2020 3,918,584.80€
Les actuacions previstes són l'enderroc de l'assut, la millora de la vegetació de ribera i la protecció del canal i l'edifici associats a l'assut Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 19/02/2021 04/03/2021 44,107.79€
Les obres consisteixen en la prolongació del canal existent en el Sistema de Sanejament del l'Alt Maresme Nord. El canal tindrà una longitud de 52 m, una amplada de 2 m i una alçada d'1,2 m. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 19/02/2021 04/03/2021 65,508.86€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant la contractació d'aquestes obres és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals del nucli Mas del Plata al TM de Cabra del Camp. A aquests efectes, les obres projectades consistiran en la construcció d'una EDAR i de les instal·lacions necessàries per a la conducció en alta de les aigües residuals cap a l'EDAR, la seva depuració, i, una vegada depurades, el seu abocament a la riera de Fonollosa. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 01/12/2020 15/01/2021 2,882,518.00€
Obres de muntatge i reparació d'elements de protecció col.elctiva, accés i delimitació d'espais de l'embassament de la baells i instal.lacions annexes. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 15/01/2021 29/01/2021 73,767.53€
L'objecte d'aquestes obres és la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de La Casanova i dels col·lectors en alta del seu sistema de sanejament amb la finalitat de conduir i tractar les aigües residuals generades en el municipi de Maçanet de Cabrenys previ al seu abocament al medi receptor Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Girona 31/08/2020 3,981,029.80€
Obres de muntatge, substitució i reparació d'elements elèctrics de les preses i les instal.lacions annexes de Sant Ponç i la Llosa del Cavall Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 10/08/2020 08/09/2020 51,797.86€
108 Resultados