Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El 16 de febrer de 2018, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, ACA) va resoldre aprovar el Projecte constructiu de les obres pendents d'executar de millora dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar. Aquestes obres corresponen a les que van quedar pendents d'executar en el marc del contracte de Millores dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar, que tenia per objecte evitar abocaments a les platges i vessats al mar de les aigües residuals. El detall tècnic de l'obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 03/06/2019 745,373.90€
L'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) del municipi del Pla de Santa Maria està situada al sud del nucli urbà, dins del Polígon Industrial d'aquest municipi, concretament al carrer de l'Oreneta amb accés des de la C37 o la TV-2004. La planta actual té un cabal de disseny de 375 m3/dia per a una població equivalent de 3.125 habitants. El creixement de població que ha sofert el municipi i les expectatives de creixement, així com la connexió al clavegueram municipal de les aigües del seu polígon, comporten un augment considerable del cabal d'arribada a l'EDAR que fa necessària la seva amp Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 03/06/2019 1,242,157.40€
Aquest contracte s'ha tipificat de mixt segons l'establert a l'article 18 de la LCSP atès que conté prestacions corresponents al contracte d'obres i al de serveis (explotació). La contractació conjunta de l'execució de l'obra juntament amb la contractació de l'explotació ve donada per la necessitat d'assegurar el correcte funcionament de la planta, no només en fase de proves, sinó en condicions normals d'operativitat durant un cicle anual que inclogui qualsevulla incidència o eventualitat ordinària abans de contractar el servei d'explotació definitiu amb total garantia i abans de traspassar Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 30/04/2019 628,778.70€
Lot 1:"Direcció d'obra de les obres de la rehabilitació dels blindatges de les 4 vàlvules de servei dels desguassos de fons i els seus conductes, de l'adducció del grup de desguassos de fons marge dreta i de la xarxa de drenatge de la Presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca d'Osona" Lot 2:Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de la rehabilitació dels blindatges de les 4 vàlvules de servei dels desguassos de fons i els seus conductes, de l'adducció del grup de desguassos de fons marge dreta i de la xarxa de drenatge de la Presa de Sau. TM Vilanova de Sau. Comarca d'Osona" Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 19/12/2018 98,060.26€
Lot 1: Direcció d'obra de les obres de l'ampliació i millora de les instal·lacions de l'EDAR de La Pobla de Mafumet. TM La Pobla de Mafumet. Comarca El Tarragonès Lot 2: Coordinació de Seguretat i salut de les obres de l'ampliació i millora de les instal·lacions de l'EDAR de La Pobla de Mafumet. TM La Pobla de Mafumet. Comarca El Tarragonès Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 26/11/2018 158,815.77€
Actuacions per emergència en el sistema de Sanejament de Vilalaba Sasserra Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 26/02/2019 30,000.00€
Actuacions per emeregència en el sistema de Sanejamnet de Masquefa Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 26/02/2019 40,000.00€
Actuacions per emergència en el Sistema de Sanaejmaent d'Abrera Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 26/02/2019 180,000.00€
Actuacions emergència desperfectes Lleres Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 26/02/2019 1,808,416.00€
Obres emergència restitució danys domini públic hidràulic St. Cugat-El Papiol-Rubí Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 26/02/2019 400,000.00€
14 Resultados