Adjudicaciones de concursos de Obra civil y de construcción en Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Organismo: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Voces: Obra civil y de construcción

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
La necessitat a satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades en el municipi de Riba-roja d'Ebre mitjançant la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals i d'uns col·lectors en alta. El detall tècnic de l'objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 23/09/2021 4,156,155.50€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals generades en el municipi de Cubells mitjançant la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals, d'una estació de bombament d'aigües residuals i d'uns col·lectors en alta. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 23/09/2021 673,509.90€
El gener de 2020 es va redactar el Projecte constructiu d'adequació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Garcia (Ribera d'Ebre), clau LSA.01448/01.P. El projecte defineix tots els elements d'obra civil, equips i instal·lacions que han de permetre assegurar el tractament dels cabals d'aigua residual generats al nucli de Garcia del municipi de Garcia Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 28/01/2021 25/02/2021 399,885.72€
El sistema de sanejament de Rosselló depura les aigües residuals del municipi i rep i tracta part de les aigües procedents del reg dels camps de la zona. A l'actualitat, l'EDAR de Rosselló pateix una saturació important en relació al cabal d'entrada i degut a l'obsolescència d'algunes de les instal·lacions. Aquests fets justifiquen la contractació de les obres per a reposar els decantadors i remodelar la planta, a fi i efecte de disposar d'un bon sanejament del municipi. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Lleida 14/12/2020 29/01/2021 768,737.75€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres amb posterior explotació durant l'any de garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 26/10/2020 5,776,221.50€
L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 23/10/2020 3,918,584.80€
Les actuacions previstes són l'enderroc de l'assut, la millora de la vegetació de ribera i la protecció del canal i l'edifici associats a l'assut Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 19/02/2021 04/03/2021 44,107.79€
Les obres consisteixen en la prolongació del canal existent en el Sistema de Sanejament del l'Alt Maresme Nord. El canal tindrà una longitud de 52 m, una amplada de 2 m i una alçada d'1,2 m. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Barcelona 19/02/2021 04/03/2021 65,508.86€
La necessitat que es pretén satisfer mitjançant la contractació d'aquestes obres és disposar d'un bon sanejament de les aigües residuals del nucli Mas del Plata al TM de Cabra del Camp. A aquests efectes, les obres projectades consistiran en la construcció d'una EDAR i de les instal·lacions necessàries per a la conducció en alta de les aigües residuals cap a l'EDAR, la seva depuració, i, una vegada depurades, el seu abocament a la riera de Fonollosa. El detall tècnic de l'obra es defineix amb detall i precisió en el corresponent projecte constructiu. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Tarragona 01/12/2020 15/01/2021 2,882,518.00€
Obres de muntatge i reparació d'elements de protecció col.elctiva, accés i delimitació d'espais de l'embassament de la baells i instal.lacions annexes. Agència Catalana De L'aigua (aca) España - Cataluña 15/01/2021 29/01/2021 73,767.53€
110 Resultados