Concursos de Mobiliario

Categorías: Mobiliario

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contractació del subministrament, mitjançant compra, de l'equipament per a la cuina de l'Escola Can serra del municipi de Barberà del Vallès que, junt amb la seva codificació, figura a l'apartat A) del quadre de característiques annex (annex 1) del Plec. El termini de lliurament de la totalitat del mobiliari serà de 2 mesos com a màxim, des de la data de signatura del contracte, i el qual s'entendrà acomplert amb la total recepció del mateix, degudament col·locat, en les dependències municipals objecte del contracte, en els termes indicats al PPT (annex 2) del Plec, moment en el qual s'aixeca Ajuntament De Barberà Del Vallès España - Barcelona 31/03/2021 15/04/2021 85,339.97€
Subministrament del lloguer i servei de muntatge i desmuntatge dels estands de la Fira-Mercat d'Alimentació Artesana que té lloc a la Plaça Independència de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2021, del 29 d'octubre al 7 de novembre de 2021, ambdós inclosos, amb possibilitat de pròrroga per a una anualitat més. Ajuntament De Girona España - Girona 30/03/2021 15/04/2021 8,416.18€
És objecte de la present contractació el subministrament i col·locació de tot el mobiliari del nou Centre Social El Roser. Tots els subministraments i materials han de ser de nova adquisició. Les prestacions objecte de la present contractació hauran d'ajustar-se als requisits establerts en el present plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques particulars (que es compon de dos documents: Projecte de mobiliari del Centre Social El Roser i Informe emès pel Servei de prevenció de l'Ajuntament de Reus), els quals tenen naturalesa contractual. Ajuntament De Reus España - Tarragona 31/03/2021 15/04/2021 80,672.89€
Suministro de sillas y mesas para su uso en Programas de la Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Cádiz España - Cádiz - Cádiz 15/04/2021 30/04/2021
Adquisición de mobiliario y sillería necesarios para la adecuación y modernización de las instalaciones de la Comisaría Provincial de Cádiz y la Comisaría de Distrito Sur de Sevilla. División Económica Y Técnica (cuerpo Nacional De Policía) España - ESPAÑA 13/04/2021 18/05/2021
Subministrament de mobiliari divers per a l'edifici del Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial, dividit en 2 lots. Diputació De Barcelona España - Barcelona 15/04/2021 06/05/2021 119,800.00€
Subministrament d'un sistema de prestatgeries d'emmagatzematge per a diferents serveis de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Institut Català De La Salut (ics) España - Tarragona 14/04/2021 20,607.26€
Suministro e instalación de mobiliario, butacas en salas de conferencias, auditorio, oficinas de administración, oficinas de gestión y camerinos, recinto ferial de santa quiteria, lorca Junta De Gobierno Local Del Ayuntamiento De Lorca España - Murcia - Lorca 12/04/2021 14/05/2021
Suministro e instalación del mobiliario necesario para diversos edificios adscritos a la Dirección General de Policía Municipal. área De Gobierno De Portavoz, Seguridad Y Emergencias España - Madrid 09/04/2021
Suministro, montaje e instalación de muros autoportantes y utillaje para colgar cuadros en la sala de exposiciones del Centro Cultural Federico García Lorca del Rivas Vaciamadrid. Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De Rivas Vaciamadrid España - Madrid 13/04/2021 27/04/2021
+5000 Resultados