Concursos públicos de Caminos

Voces: Caminos

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de rotonda a la intersecció de la C-35 al PK 31+525 amb el carrer del Camí Ral. Granollers. Clau: PC-CPB-22016 Infraestructures De La Generalitat De Catalunya, Sau España - Barcelona 29/05/2023 49,520.00€
Servicio de organización y ejecución de prestaciones relativas a las fiestas de la localidad de Trobajo del Camino (municipio de San Andrés del Rabanedo -León-) Junta De Gobierno Del Ayuntamiento De San Andrés Del Rabanedo España - León - TROBAJO DEL CAMINO 29/05/2023 63,158.40€
La remodelació de l?enllumenat públic del municipi de Mancor de la Vall. En concret, del Quadre corrent del Carrer Orient. Alcaldía Del Ayuntamiento De Mancor De La Vall España - Illes Balears 29/05/2023 47,510.81€
Contracte de serveis de direcció d'obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres incloses al projecte "Projecte bàsic i executiu de consolidació del paviment del camí dels darreres del carrer Julià Fuchs" Ajuntament De Monistrol De Montserrat España - Barcelona 29/05/2023 6,652.51€
Dirección Facultativa de la obra denominada ?Reurbanización de la calle Camino de la Presa y urbanización de la zona verde contigua? en la localidad de Mejorada del Campo, según el Proyecto de obras aprobado por Resolución del Director General de Administración Local de fecha 22/03/2022.   Los trabajos a realizar se ajustarán a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.   De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP, el adjudicatario del contrato de obras no podrá ser adjudicatario del presente contrato. Tampoco podrá serlo ning Consejería De Administración Local Y Digitalización España - Madrid 26/05/2023 16,086.00€
obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l?estudi de viabilitat per a la instal·lació d?ascensor de l?edifici situat al carrer Marsala, 6 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible i finançament amb el fons del mecanisme de Recuperació, transformació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU component 2 (en endavant PRTR) establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s?aproven mesures urgents per a la Modernització de l?Administració Pública i per a l?execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de de Institut Municipal D'urbanisme De Barcelona (epel) España - Barcelona 26/05/2023 1,709,062.60€
Obres del projecte d'urbanització carrer Sant Antoni, Carrer Sant Martirià i Plaça d'en Ges de Banyoles. Ajuntament De Banyoles España - Girona 26/05/2023 595,971.10€
L?objecte d?aquest contracte són les obres de conservació, manteniment i millora de la xarxa veïnal, rural i de camins no rodats de la comarca de la Cerdanya. Les actuacions proposades estan definides a les memòries valorades i projectes d?execució aprovats per aquest ens i redactats per l?enginyer agrònom de la corporació Consell Comarcal De La Cerdanya España - Cataluña 26/05/2023 423,537.88€
Ejecución de las obras del Paseo peatonal de Tesejerague. Carretera FV-511 tramo comprendido entre el CEIP Tesejerague y la Ermita de Tesejerague T.M. de Tuineje Presidencia Del Cabildo De Fuerteventura España - Fuerteventura 26/05/2023 297,463.94€
Trabajos de reparación del camino rural que discurre desde el caserío Ugarteberri hasta Larrazkandaberri en el barrio Arbiskoa (029065BN) Alcaldía Pedánea España - Gipuzkoa 26/05/2023 64,522.95€
2540 Resultados