Adjudicaciones de concursos en Ajuntament del Pla de Santa Maria

Organismo: Ajuntament del Pla de Santa Maria

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "Canalització de la Rasa Tudores ", aprovat per acord de la junta de govern de data 9 de març de 2021. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 07/10/2021 834,677.30€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "Ampliació gimnàs", redactat per l'arquitecte municipal Montserrat Oliva i Boada, aprovat per Acord de la junta de govern de data 26 de gener de 2021. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 07/10/2021 113,009.88€
El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic, i de les instal¿lacions elèctriques dels edificis municipals . Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 07/10/2021 98,000.00€
Execució de les obres incloses en el projecte "Adequació Casal Avis" Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 07/10/2021 88,349.02€
El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "Rehabilitació de l'estructura naus de La Fabrica ", aprovat per acord de la junta de govern de data 9 de març de 2021. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 22/09/2021 1,249,275.90€
El present contracte té per objecte la contractació del servei de : ¿El disseny, maquetació i publicació d'anuncis publicitaris en mitjans impresos de les activitats i festes organitzades per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. ¿El disseny, maquetació i impressió de programes de la festa major d'estiu i de la Fira del Vent, organitzades per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. ¿El disseny, maquetació i impressió de tres números anuals del Butlletí Municipal del Pla de Santa Maria. ¿El disseny i maquetació de quatre díptics destinats a la difusió d'activitats organitzades per l'Ajuntamen Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 16/09/2021 40,000.00€
El present contracte té per objecte la contractació del servei desinfecció, desinsectació i desratització dels espais públics i dels edificis i equipaments municipals de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria. Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 24/03/2021 08/04/2021 19,000.00€
Servei de redacció del projecte executiu i la resta del projecte basic de l'actuació " Rehabilitació de antiga fabrica tèxtil destinada a Residencia de la gent gran " Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 25/11/2020 107,621.85€
L'ús privatiu d'una finca propietat de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria, amb la finalitat que el concessionari construeixi sobre la mateixa una estació base de telefonia mòbil, així com dels seus elements accessoris Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 23/09/2020 19/10/2020 60,000.00€
manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics del municipi Ajuntament Del Pla De Santa Maria España - Tarragona 20/09/2019 55,000.00€
26 Resultados