Adjudicaciones de concursos en Ajuntament d'Avinyó

Organismo: Ajuntament d'Avinyó

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
El projecte té com a objectiu definir i valorar les obres i instal·lacions necessàries per tal de connectar masies disseminades d'Avinyó a la xarxa d'abastament d'aigua potable municipal de Sallent, per tal de garantir la qualitat de l'aigua per consum humà i la disponibilitat d'aquest recurs sense interrupcions. 5. Les masies són: La Roca de la Serra, la Pineda, Guardiola, Casa Nova del Morisco i la Garriga. 6. La solució proposada es basa en la substitució del bombament existent al dipòsit de Sant Pere de Serraïma que impulsa l'aigua fins a Carboners de Baix per un altre de més potent que pe Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 21/10/2020 10/11/2020 108,368.93€
D'acord amb el projecte i en especial caldrà : període de vacances escolar de Nadal període 23.12. 19 al 08.01.20 ,en tel termini de 15 dies de desembre de 2019 al gener de 2020 per la col.locació dels tancaments -. Els materials a emprar seran els establerts en el projecte bàsic en concret les característiques de la fusteria i de l'envidrament seran: Es col·loca una fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre de càmera laminar 3+3 16 GAS/ BAIX EMISIU 4 de color RAL estàndard. Es posen les persianes d'alumini. Sistema d'obertura segons projecte. Sèrie 65 RPT ¿ Marc de 65mm i full Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 13/09/2019 01/10/2019
Atenció domiciliària en el marc dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament d'Avinyó que es realitzarà a l'entorn habitual de residencia de les persones a les que s'hagi assignat la prestació d'aquest servei ,de conformitat amb les clàusules contingudes en el Plecs de Prescripcions Tècniques . Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 04/07/2019
Execució de les obres contingudes en el projecte ,el seu objecte en centra en 4 àmbits : 1.- Campanya arqueològica .Prospecció arqueològica de l'entorn ,recuperació material de significança i carreus provinents dels murs de tancament. 2.- Recuperació arquitectònica de la Torre 3.- Recuperació volumètrica perimetral 4.- Adequació a la visita Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 03/06/2019 25/06/2019
Obres contingudes en el projecte objecte del contracte ,aprovat definitivament per acord d el ple de la corporació en data 3 de gener de 2019 Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 27/03/2019
Realització de la prestació del servei de neteja d'equipaments municipals que es relacionen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: -. Escola Barnola -. Llar d'Infants l'Estel -. Edifici de l'ajuntament -. Biblioteca -. Vestidors camp de futbol Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 06/03/2019 21/03/2019 58,961.00€
Rehabilitació i remodelació del carrer Sallent (tram nord) Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 03/07/2017 172,291.00€
Cal estabilitzar tot el ferm, realitzar obres de neteja i condicionament de les cunetes i vores existents, actuacions puntuals d'arranjament de flonjalls i adoptar mesures de seguretat viaria. El camí a arranjar objecte d'aquest projecte té 370m per una amplada mitjana de 5,00m en el tram recta. Hi ha un sobreample que és un apartador i dos revolts pronunciats amb una amplada mitjana de 8,00m. Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 18/10/2018 41,322.32€
Suministrament d nous projectors amb tecnologia LED i equips auxiliars per substituir els actuals. Divisió d l'encesa L'objecte el contracte queda recollit i justificat en el projecte bàsic elaborat anomenat "Millora de l'eficiència i l'estalvi energetic en el camp de futbol municpal Josep Herms" i en els Plecs de Prescripcions tecniques. Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 04/10/2018 10/10/2018 41,324.18€
Subministrament i col.locació de l'equipament relacionat en el capitol IX del projecte de reforma de la biblioteca municipal aprovat deifnitivament en data 8 de març de 2018 Ajuntament D'avinyó España - Barcelona 25/07/2018 01/08/2018 17,767.33€
11 Resultados