Adjudicaciones de concursos en Ajuntament de la Selva del Camp

Ámbito: España - Tarragona Organismo: Ajuntament de la Selva del Camp

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
Es pretén alienar un immoble situat a la Selva del Camp, passatge de la Carnisseria número 16, atès que s'ha acomplert la finalitat per la qual va ser adquirida, que era la creació d'un pas peatonal públic a la planta baixa d'aquest immoble, per unir el nucli antic de la Selva del Camp (pel passatge de la Carnisseria) fins la Raval de Sant Pere. Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 31/01/2020 15/02/2020 71,299.92€
Redacció del projecte bàsic, redacció del projecte executiu i assumir la direcció facultativa de les obres d'ampliació de la "Residència i Centre de Dia El Vilar" de Selva del Camp. No inclou els projectes relatius a les instal.lacions, que seran aportats per l'Ajuntament al redactor del projecte perquè procedeixi a la seva incorporació al projecte executiu (aigua, climatització, electricitat, telecomunicacions, etc.). Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 23/12/2019 117,954.87€
L'objecte del contracte és assegurar la continuïtat de l'enllumenat públic, mantenint el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions i intervencions programades. Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 04/09/2019 19/09/2019 39,256.56€
Les façanes neoclàssiques de l'Hort Iglésies estan formades per un revestiment de calç amb decoracions amb referència a l'art clàssic. En origen, la tècnica pictòrica era, molt probablement, pintura al temp. Als anys 90 del segle XX s'hi va realitzar una intervenció de restauració on, més enllà de la restitució del revestiment perdut amb morters de calç, la neteja i consolidació de la pedra natural, es va realitzar el repintat de les decoracions amb pintura de piolite. L'objectiu principal de l'actuació és que transcorreguts 20 anys de la darrera intervenció realitzada, cal actuar sobre les di Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 29/08/2019 18/09/2019 121,368.46€
Reordenar la circulació de vianants i vehicles i la renovació del paviment de la calçada i vorera, així com la millora de les xarxes de serveis existents com la xarxa de pluvials, la xarxa de residuals i la xarxa d'enllumenat. Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 21/08/2019 16/09/2019 356,902.72€
Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte : La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar la continuïtat d'aquelles instal·lacions que tenen com a funció mantenir la temperatura, humitat i qualitat de l'aire dintre d'uns límits establerts per proporcionar un major benestar als ocupants dels edificis (calefacció o refrigeració), així com les instal·lacions de renovació d'aire. Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 30/08/2019 16/09/2019 20,152.98€
L'objecte del contracte és la realització del servei de manteniment de les instal·lacions d'electricitat, fontaneria, desaigües, gas, plaques solars i ACS dels edificis municipals, d'enllumenat nadalenc i instal·lació de fira Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 27/08/2019 11/09/2019 30,800.00€
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat per adaptació a la tecnologia LED, corresponents als apartats 4 i 5 de la memòria: Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 20/09/2018 50,234.16€
Existeix la voluntat de reordenar la circulació de vianants i vehicles afavorint l'accessibilitat dels primers, es per això que el present Projecte d'arranjament d'un tram del carrer Paret Delgada, te com objectiu redefinir la viabilitat i alhora es procedeix a la renovació i millora de les xarxes de serveis existents. De conformitat amb la classificació que es preveu l'article 232 1 de la Llei 9/2017. de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la obra a realitzar té la consideració de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 09/04/2019 06/05/2019 109,438.08€
Alienació de la a la finca registral número 16.617, es troba formada per les finques cadastrals cadastrals 5053301CF4655C0001QK i 5053302CF4655C0000OJ del TM de la Selva del Camp i és propietat de l'Ajuntament de la Selva del Camp per adjudicació en projecte de reparcel·lació. D'acord amb el projecte de reparcel.lació, el 10% de la finca de referència prové del 10% d'aprofitament mig del sector. D'acord amb la descripció de la finca del registre de la propietat té una superfície de 23.445 m2, que prové d'un topogràfic recent de la reparcel·lació del PAU-5. A la finca de referència no hi con Ajuntament De La Selva Del Camp España - Tarragona 09/05/2019 24/05/2019 1,758,375.00€
28 Resultados