Adjudicaciones de concursos en Consell Comarcal de l'Alt Penedès de Servicios

Ámbito: España - Barcelona Organismo: Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tipo Contrato: Servicios

Concurso Organismo Ámbito Publicación Vencimiento Importe
L'objecte de la present contractació és el servei d'acompanyament del transport escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès (en endavant Consell Comarcal) que es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar segons l'Ordre anual que publica el Departament d'Educació la Generalitat de Catalunya, llevat de causa de força major, per tal que l'alumnat sigui transportat als centres educatius. Les condicions tècniques d'aquest contracte són les que es recullen al plec de prescripcions tècniques als efectes de clàusules d'obligat compliment i de les succ Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 25/02/2020 26/03/2020 743,894.40€
Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació dels serveis de redacció del projecte executiu de l'actuació "Senyalització General del Penedès 360º", actuació 1.20, actuació compresa en l'operació "Penedès 360º", promoguda pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, emmarcada dins del PO FEDER Catalunya període 2014-2020, Eix 6, que subvenciona la despesa elegible en un 50% mitjançant els fons europeus. Aquesta subvenció pertany al tram local del FEDER, concedit i gestionat per la DGAL del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 12/12/2019 35,000.00€
El servei de transport escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès que es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar segons l'Ordre anual que publica el Departament d'Educació la Generalitat de Catalunya, llevat de causa de força major, per tal que l'alumnat sigui transportat als centres educatius. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 27/11/2019 08/01/2020 2,968,447.20€
L'objecte de la present contractació consisteix en el servei de transport, lliurament, muntatge, desmuntatge, recollida, neteja, manteniment, reparació i emmagatzematge d'una carpa de grans dimensions (10m x 20m) propietat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El material propietat del Consell Comarcal que conforma la carpa 10m x 20m, es detalla en l'apartat 3.1 del Plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 15/07/2019 11,472.00€
És objecte d'aquest plec la contractació promoguda pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès la qual és contractar els serveis d'assessorament i l'assistència tècnica d'un/a llicenciat/ada o graduata/ada en ciències ambientals amb coneixements i experiència propis de la seva especialitat com també en matèria de protecció civil i que prestarà els seus serveis a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. La descripció dels serveis que s'han de portar a terme es troben a l'apartat 3.1 del plec de clàusules tècniques. Els mitjans adscrits a aquest servei es detallen en l'apartat 3.4 del Plec de prescripc Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 13/09/2019 28,246.78€
Constitueix l'objecte d'aquesta contractació, la prestació del servei de direcció d'obra facultativa, així com la coordinació de l'estudi de seguretat i salut, de les obres per a la Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca, Fase II. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 05/09/2019 20/09/2019 5,353.75€
L'objecte és la contractació del Servei de Mediació Comarcal SMC-CCAP. Aquest servei es basa en la resolució pacífica dels conflictes entre els veïns, entitats, associacions i famílies i es presenta com una via complementària i/o alternativa als sistemes de resolució de conflictes tradicionals (procediment judicial). El Servei de Mediació serà prestat per un nombre de mediadors tal que sigui suficient per a atendre tot el volum de demandes de la ciutadania, així com per oferir un servei de qualitat. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 15/07/2019 30/07/2019 12,094.36€
L'objecte de la present contractació és la prestació del servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès a 3 centres educatius de la comarca, que es presta en virtut de la delegació de competències atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de conformitat amb el conveni subscrit a l'efecte. El servei de menjador escolar inclou, a part de l'àpat, el monitoratge amb l'atenció directa a l'alumnat dels centres educatius durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anterior i posteriors, des que acaben les classes de Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 15/05/2019 185,832.00€
L'objecte de la present contractació consisteix en el servei de transport, lliurament, muntatge, desmuntatge, recollida, neteja, manteniment, reparació i emmagatzematge de 27 carpes petites (3m x 3m) propietat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El material propietat del Consell Comarcal que conforma les carpes 3m x 3m, es detalla en l'apartat 3.1 del Plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 10/06/2019 15,307.18€
L'objecte de la present contractació consisteix en el servei de transport, lliurament, muntatge, desmuntatge, recollida, neteja, manteniment, reparació i emmagatzematge d'una carpa de grans dimensions (10m x 20m) propietat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El material propietat del Consell Comarcal que conforma la carpa 10m x 20m, es detalla en l'apartat 3.1 del Plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació. Consell Comarcal De L'alt Penedès España - Barcelona 10/06/2019 11,472.00€
18 Resultados